bronze

17 tekstów – auto­rem jest bronze.

Jak widzę to co dzieje się wśród naj­lep­szych przy­jaciół to ciężko jest mi uwie­rzyć że mają śmiałość na­zywać się "przyjaciółmi" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 października 2011, 19:20

Za późno zo­rien­to­wałam się że przy­jaciel może bar­dzo szyb­ko stać się twoim wrogiem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 lipca 2011, 21:44

Do­piero w mo­men­cie kiedy naj­bliższe nam oso­by nas za­wiodą, dos­trze­gamy że zaw­sze znaj­dzie się oso­ba która po­wie nam ile tak nap­rawdę jes­teśmy warci 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 kwietnia 2011, 10:30

Dni mi­jały mi bez­powrot­nie, dzień w dzień ten sam sche­mat dnia, nie czułam wte­dy nic, jed­na wiel­ka pus­ta, po­jawi­li się oni, przy­jaciele, dzięki nim dni zaczęły na­bierać barw, te­raz mogę po­wie­dzieć słowa Jes­tem Szczęśli­wa wiedząc co te słowa oz­naczają naprawdę! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 lutego 2011, 19:34

Jes­tem prostą ko­bietą, więc chce tyl­ko pros­te­go życia, a nie ciągłych wzlotów i upadków po­wyżej nor­my zwykłego człowieka 

myśl
zebrała 45 fiszek • 1 listopada 2010, 13:57

Nie zaw­sze wszys­tko jest po naszej myśli, ale przy­naj­mniej to jest praw­dzi­we w naszym życiu... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 października 2010, 20:58

Każdy człowiek pot­rze­buje cza­su na wszys­tko. Ja pot­rze­bowałam go dużo, dos­tałam go. może nie było ko­loro­wo, ale po­konałam wszys­tkie prze­ciw­ności. Te­raz z ręką na ser­cu mo­ge po­wie­dzieć - jes­tem cho­ler­nie szczęśliwa! 

myśl
zebrała 47 fiszek • 17 października 2010, 10:42

W moim słow­ni­ku nie występu­je słowo TRUD­NE, tak nap­rawdę w życiu każde­go człowieka nic nie jest trud­ne, tyl­ko cza­sami nie jest łat­wo, ale wszys­tkie przeszko­dy można po­konać al­by w końcu osiągnąć błogi stan na­zywa­ny przez wszys­tkich szczęściem.... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 października 2010, 19:52

Sa­mot­nie przechodzę przez park wsłucha­na w roz­koszny wiat­ru takt 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 września 2010, 21:10

Jeszcze do niedaw­na myślałam że mam asa w ręka­wie, ale dzięki to­bie do­wie­działam się że to nie je­dyny as w ta­li i nie zaw­sze będzie tak jak bym chciała... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 września 2010, 17:50
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bronze

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność